ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνων σε αγορές Τρίτων Χωρών» Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...